4 Ανερχόμενα Γεγονότα

Ταξινόμιση ανά

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Διεθνείς Συνεργασίες Δήμων και Περιφερειών ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, 2021-2027» Σκοπός σεμιναρίου: Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας καλούνται να εξετάσουν το ζήτημα των διεθνών συνεργασιών τους ως ένα παράθυρο στον ευρωπαϊκό και διεθνή περίγυρο προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση και την ταυτότητά τους σε υπερεθνικό επίπεδο, να προωθήσουν εθνικά επωφελείς στόχους, να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών τους και να αποκτήσουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επομένως, σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τα αρμόδια στελέχη των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με την επιχειρησιακή και θεσμική διάσταση των διεθνών συνεργασιών, καθώς και να τους παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία και τις καλές πρακτικές από το διεθνή χώρο. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς μπορούν να ξεκινήσουν, να θεσμοποιήσουν, να υποστηρίξουν και πάνω απ’όλα να αξιοποιήσουν με βιώσιμο τρόπο τις εξεταζόμενες μορφές διεθνών συνεργασιών των ΟΤΑ για την εσωτερική αναδιοργάνωση των φορέων τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Θεματικές Ενότητες: Ενότητα […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027: Παρουσίαση των νέων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους»   Θεματικές Ενότητες: Ενότητα 1: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027-Στρατηγικοί και Θεματικοί Στόχοι Ενότητα 2: Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon Europe Erasmus+ Justice, Rights & Values Creative Europe Programme for Environment & Climate Action (LIFE) Single Market Programme Connecting Europe Facility Digital Europe Programme Ενότητα 3: Σχεδιασμός Έργου και Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται τα βήματα για το σχεδιασμό των έργων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στο ρόλο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του φορέα, και βασικών σχεδιαστικών εργαλείων (WBS, RBS, OBS, RBS κτλ.) και στην αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ενότητα 4: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Αίτησης Η συμπλήρωση ενός τεχνικού δελτίου αίτησης για τη συμμετοχή ενός φορέα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προϋποθέτει τη γνώση των βασικών εγγράφων των προγραμμάτων, ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές και οικονομικές Πληροφορίες του αιτούντα, και το ζήτημα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Ενότητα 5: Πιλοτική Άσκηση   Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: Εργαστήριο εκμάθησης της ορθής συμπλήρωσης των εκθέσεων αποβλήτων» Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος του μητρώου είναι η 31/3/2020. Θεματικές Ενότητες: Απευθύνεται σε: Προσκεκλημένοι εισηγητές: Κελεσίδης Αλέξανδρος: Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος MSc, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (οργαν. θέση) Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, 9:00-15:00 Παρακολούθηση: Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, Δωδεκανήσου 23 Σημείωση: Το Σεμινάριο είναι πλήρως δυναμικό και διαδραστικό, με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής συμπλήρωσης εκθέσεων αποβλήτων βάσει μελετών περίπτωσης και δεδομένων που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Αίτηση συμμετοχής:

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Έλεγχοι Επιδόσεων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Θεωρία και Πράξη κατά την διενέργεια τους στον τομέα των δημοσίων έργων» Στόχοι Σεμιναρίου: Απευθύνεται σε: Θεματικές Ενότητες: Παρουσίαση της Γενικής Έννοιας του Ελέγχου απόδοσης Εννοιολογική επεξήγηση του πλαισίου των 3Es: Economy, Eficiency, Effectiveness (Οικονομία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα). Case  Study και ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz Επιλογή και καθορισμός ενός ελέγχου απόδοσης. Διεξαγωγή συνάντησης για την Αξιολόγηση και τον Ορισμό των κινδύνων. Διατύπωση της ερωτήματος ελέγχου.  Ασκήσεις κατανόησης. Performance quiz Σχεδιασμός ελέγχου επίδοσης. Καθορισμός του ελεγκτικού σκοπού. Κριτήρια ελέγχου. Ελεγκτικά τεκμήρια. Σχεδιασμός πλάνου ελεγκτικών τεκμηρίων. Εργαλεία κατασκευής πλάνου. Εγκρίσεις πλάνου από την ανώτατη διοίκηση. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz. Διεξαγωγή ελέγχου επίδοσης Απόκτηση ποιοτικών και ποσοτικών τεκμηρίων (σχετικότητα και αξιοπιστία). Αποφυγή συνηθισμένων λαθών κατά την αποφυγή συμπερασμάτων. Ορθή χρήση ελεγκτικού υλικού άλλων φορέων. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz. Υποβολή έκθεσης και παρακολούθηση ελέγχου επίδοσης. Κανόνες σύνταξης της έκθεσης. Ανασκόπηση της έκθεσης. Έκδοση της έκθεσης. Παρακολούθηση της έκθεσης. Παρουσίαση καλών πρακτικών. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz. Προσκεκλημένοι εισηγητές: Γκιουλετζή Κωνσταντίνα (Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και Εσόδων, Εισηγήτρια Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης) Ημερομηνία και […]