Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Έργων & Μελετών»

Σκοπός του προγράμματος:

Eίναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο επί του θεσμικού και νομικού πλαισίου που διέπει τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την παρουσίαση της χρήσης της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο αποτελεί το εργαλείο του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα για την υλοποίηση των συμβάσεων, με αποτέλεσμα την αρτιότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, αλλά και την απόκτηση γνώσεων στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων.

Θεματικές ενότητες:

 • Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Νόμος 4412/2016 – αλλαγές – καινοτομίες – δομή).
 • Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ).
 • Διαδικτυακή πύλη εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (πλατφόρμα διαγωνιστικής διαδικασία δημόσιων συμβάσεων, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ενημέρωση Διαγωνισμών, ΚΗΜΔΗΣ).
 • Παρουσίαση του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 1. Αναγνωριστικά στοιχεία διαγωνισμού (αριθμός διαγωνισμού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συνημμένα, Διακήρυξη, Οικονομικά στοιχεία, Στοιχεία ελέγχου).
 2. Δημιουργία προσφοράς (αριθμός προσφοράς, προσχέδιο, Γραμμές Διαγωνισμού, Κεφαλίδα, προσθήκη παραπομπής, συνημμένα προσφοράς).
 3. Τελική Οικονομική και Τεχνική προσφορά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (διαχείριση Εκτυπώσεων, προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής, επανέλεγχος συνολικής προσφοράς).
 4. Οριστική υποβολή προσφοράς (πιθανά μηνύματα λάθους, επιβεβαίωση στο email υποβολής, αλλαγή κατάστασης στην κονσόλα ελέγχου).
 5. Διαδικασία αποσφράγισης Οικονομικών & Τεχνικών Προσφορών (προβολή ιστορικού, κονσόλα ενημέρωσης, μηνύματα επικοινωνίας).
 6. Διαδικασία ένστασης (προσθήκη συνημμένου, κοινοποίηση στον Δημόσιο Φορέα).
 7. Άλλες περιπτώσεις Διαγωνιστικών διαδικασιών (Διαγωνισμός με ένα είδος, υποβολή προσφοράς με χρήση excel, Διαγωνισμός με ομάδα ειδών).

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ κλπ των Δ/νσεων Προμηθειών, Οικονομικού, Διοικητικού που ασχολούνται με τη διαχείριση και διεκπεραίωση των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων έργων ή/ και μελετών, προμηθειών ή/και υπηρεσιών καθώς και με την παρακολούθηση ή/και τον έλεγχο της υλοποίησης τους. Γενικότερα απευθύνεται στα  στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των  Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων και σε όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προσκεκλημένος εισηγητής:

Παρλιάρος Κωνσταντίνος: πρώην διευθυντής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μεθοδολογία:

Πρακτική παρουσίαση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, 09:00-15:00

Τόπος διεξαγωγής:

Δια ζώσης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τέως Λουδοβίκου), Πειραιάς


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού σε cd.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

 

Verification

 • Submit