Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

“Οικονομική Διαχείριση – Νομιμότητα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων”

Παρουσίαση των σχετικών με τους Ο.Τ.Α. διατάξεων περί Οικονομικής Διαχείρισης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θεματικές Ενότητες:

 • Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006, N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
 • Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου.
 • Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Δήμων και των νομικών τους προσώπων. Χρηματικά εντάλματα και εξόφληση αυτών.
 • Αρμοδιότητες, ευθύνες, κωλύματα-ασυμβίβαστα.
 • Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
 • Καταλογισμοί.
 • Η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης και έργου κατά την ερμηνεία της νομολογίας.
 • Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης.
 • Η έννοια της κατάτμησης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 • Συγκρότηση επιτροπών.
 • Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια ανάθεσης.
 • Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας. Αξιολόγηση, κατακύρωση.
 • Σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις.
 • Παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές.

Απευθύνεται σε:
Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Στέλεχος ΟΤΑ, Οικονομολόγος

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 09:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στο Βόλο, Δημητριάδος 176 (Επιμελητήριο Μαγνησίας)

Σημείωση: Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης).


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.