Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Οικονομική Διαχείριση – Δημόσιες Συμβάσεις Περιπτωσιολογία Δαπανών»

Παρουσίαση των σχετικών με τους Ο.Τ.Α. διατάξεων περί Οικονομικής Διαχείρισης, σταχυολόγηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 και περιπτωσιολογία δαπανών υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θεματικές Ενότητες:

 • Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006, N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
 • Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού. Οι αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 • Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου.
 • Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Δήμων. Χρηματικά εντάλματα και εξόφληση αυτών.
 • Αρμοδιότητες, ευθύνες, κωλύματα-ασυμβίβαστα.
 • Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
 • Καταλογισμοί.
 • Η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης και έργου κατά την ερμηνεία της νομολογίας.
 • Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης.
 • Κατάτμηση κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 • Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια ανάθεσης.
 • Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας. Αξιολόγηση, κατακύρωση.
 • Σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις.
 • Πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Μη σύννομες δαπάνες – Λοιπές περιπτώσεις.
 • Περιπτωσιολογία δαπανών των Ο.Τ.Α. (μη προβλεπόμενες, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, επιχορηγήσεις, λοιπές δαπάνες).
 • Νομοθετική και νομολογιακή αναφορά ανά κατηγορία δαπάνης.

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Οικονομολόγος

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Αντωνοπούλου 127, Βόλος, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης

Σημείωση: Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης).


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.