Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «Ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το  Ν.3492/2006, Έγγραφο 44754/28-8-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών»

Θεματικές ενότητες:

 • Εσωτερικός Έλεγχος τι είναι;
 • H Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τους Ν.3492/2006 άρθρο 4 και άρθρο 12, τους Ν. 4081/2012, Ν.4270/2014.
 • Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έγγραφο 44754/28-8-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • ΟΕΥ η δημιουργία μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και  οι αρμοδιότητες της .
 • Ο Σκοπός και οι Στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Ποια η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο;
 • Ποια η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου;
 • Ποια η είναι ακολουθούμενη Δημόσια Πολιτική για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι ενέργειες και εξελίξεις.
 • Εντοπισμός και Αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Η έννοια και η σημασία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου .
 • Η σχέση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ.
 • Στελέχωση της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ποια είναι τα επιθυμητά προσόντα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Οι αρμοδιότητες του Επικεφαλής της μονάδας και των Εσωτερικών Ελεγκτών.
 • Ποιες οι Ευθύνες των Εσωτερικών Ελεγκτών;
 • Ποια η σχέση τους με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές;

Πρακτικά Θέματα:
 • Αναφορά σε πρακτικά θέματα
 • H διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου
 • Ετήσιο πρόγραμμα Ελέγχου, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι.
 • Εντολή Ελέγχου , τα βήματα από τον σχεδιασμό ,την διενέργεια  μέχρι και  την ολοκλήρωση ενός ελέγχου.
 • Φάση σχεδιασμού του ελέγχου
 • Φάση διενέργειας του ελέγχου
 • Φάση αποτελεσμάτων και σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

Απευθύνεται σε:

Στα στελέχη όλων των υπηρεσιών των ΟΤΑ A΄και B΄βαθμού Διοικητικών Οικονομικών και Τεχνικών (Γενικούς Διευθυντές , Διευθυντές , Προϊστάμενους και υπαλλήλους  υπηρεσιών) καθώς και στους υπαλλήλους που στελεχώνουν η θα στελεχώσουν τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά το σύνολο των υπηρεσιών ενός φορέα διότι ελέγχει όλες τις διαδικασίες που επιτελούνται από αυτόν.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Ναζίρη Αικατερίνη: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23, 3ος όροφος


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.