Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 (επικαιροποίηση 2019)»

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η κατανόηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη Εκτέλεση – Επίβλεψη συμβάσεων Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016 και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτού.

Απευθύνεται σε:

Μέλη της Διοίκησης και εργαζόμενοι που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων όλων των φορέων του Δημοσίου(Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και λοιπές Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς).

 

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016

 • Οι καινοτομίες του Ν. 4412/2016 – Διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης -Υπερημερία Κυρίου του Έργου
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (Συνοπτικός διαγωνισμός -Απευθείας ανάθεση)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • Υλοποίηση Έργου – Επίβλεψη
 • Απόφαση Ορισμού Ομάδας Επίβλεψης – Βοηθοί επίβλεψης – Υπεύθυνοι τομέων
 • Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης
 • Ο ρόλος του βασικού μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου
 • Υποχρεώσεις αναδόχου -Υπεργολαβία
 • Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
 • Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση – Υποκατάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • Ισχύουσα Νομοθεσία – Ορισμοί – Αρχές για την εξάλειψη ή μείωση του Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών για τη Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων
 • Μέτρα για την προστασία των Εργαζομένων
 • Εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)
 • Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού εργασίας
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) εργαζομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • Ημερολόγιο του έργου – Χρονοδιάγραμμα και έλεγχος προόδου των εργασιών κατασκευής (Επισκόπηση βασικών εννοιών – Το διάγραμμα Gantt – Χρονοπρογραμματισμός Έργων με τη Μέθοδο PERT – CPM)
 • Προθεσμίες για ολοκλήρωση του έργου – Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου – πριμ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
 • Προκαταβολές στα Δημόσια Έργα
 • Επιμετρήσεις Έργων – ενέργειες Επίβλεψης
 • Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις – ενέργειες Επίβλεψης – Κρατήσεις – Αναθεωρήσεις

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
 • Τροποποιήσεις Δημοσίων Συμβάσεων -Νέες εργασίες – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)
 • Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) – Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες» – Απολογιστικές εργασίες – Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου – Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
 • Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
 • Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • Διοικητική παραλαβή για χρήση
 • Προσωρινή παραλαβή του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 • Οριστική παραλαβή – Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης – Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Προσωρινά μέτρα, ακυρότητα διαδικασίας, σύμβασης.
 • Διοικητική- Διαιτητική Επίλυση διαφορών
 • Δικαστική Επίλυση διαφορών – αξίωση αποζημίωσης.

Τρόπος & Τόπος παρακολούθησης:

Δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης (Δωδεκανήσου 23, 3ος όροφος).

Προσκεκλημένος εισηγητής:

Ζήσης Παπασταμάτης

 • Ο Ζήσης Παπασταμάτης (1969) είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» ΕΜΠ(2004). Από το 1995 εργάζεται ως Προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με μακρά εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού, Ωρίμανση Δημοσίων Έργων και στην στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων. Είναι βαθύς γνώστης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2008 είναι εκ των Εισηγητών των Νόμων 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών), Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και μετέπειτα του Ν.4412/2016, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ). Οι Εισηγήσεις του καλύπτουν μεγάλο εύρος σε αντικείμενα όπως «Νομοθεσία Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Μελετών», ¨Σύνταξη Πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης», «Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ποιότητα Δημοσίων Έργων», «Ωρίμανση Δημοσίων Έργων -Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών για δημοπράτηση Έργων», «Τήρηση βασικών μέτρων ασφαλείας στα Εργοτάξια», «Νομοθεσία  Εκπόνησης – Επίβλεψης Μελετών και Έργων στους Δήμους» κ.ά. Παράλληλα είναι αρθρογράφος σε επιστημονικά περιοδικά του έντυπου και διαδικτυακού τύπου.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 17 Μαΐου  2019, 09:00  έως 15:00


Παρέχονται:

 •  Δωρεάν το βιβλίο του κ. Παπασταμάτη Ζήση, 2019 με τίτλο «Εκτέλεση Επίβλεψη Δημοσίων Έργων Με Τον Ν.4412/2016 (επικαιροποίηση 2019)» των εκδόσεων Ζητη, συνοδευόμενου από cd–rom με υποδείγματα πράξεων Διοίκησης & Αναδόχων 358 σελίδων, αξίας 44 € στα βιβλιοπωλεία.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε CD το οποίο περιλαμβάνει:
  • Πλήρη συλλογή των οφειλόμενων πράξεων της Διοίκησης (έγγραφα, Αποφάσεις έγκρισης κ.λπ.) και των αναδόχων κατ’ εφαρμογήν του Νέου Νόμου
  • Παραδείγματα Εκτέλεσης – Επίβλεψης Δημοσίων Έργων
  • Όλη την εφαρμοστέα Νομοθεσία
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης