Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του ν.4412/2016: Διευκρινίσεις κατά παράβαση του ά. 102 σε υποψηφίους διαγωνιζομένους. Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις συμβάσεων αντί διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας»

Θεματικές Ενότητες:

1η ενότητα: Παροχή διευκρινίσεων κατ’ άρθρο 102

 • Υποχρέωση της αθετούσας αρχής ‘η διακριτική ευχέρεια να καλεί τους διαγωνιζόμενους για συμπλήρωση/ διευκρίνιση.
 • Τι αφορά η συμπλήρωση/διευκρίνιση. Χωρούν διευκρινίσεις και επί του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ;
 • Διαδικασία. Εγγραφή επικοινωνία. Προθεσμία υποβολής.
 • Περιπτώσεις παράνομων διευκρινίσεων, νόθευση ανταγωνισμού, παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Συνέπειες παράνομης παροχής διευκρινίσεων. Ενστάσεις.
 • Πρακτικά: Συγκεκριμένη νομολογία, πραγματικά περιστατικά και αποφάσεις ΑΕΠΠ.
 • Ανάλυση καταλόγου με ενδεικτικές περιπτώσεις.

2η ενότητα: Τροποποίηση συμβάσεων

 • Νομοθετικό καθεστώς. Τυπικές και ουσιαστικές. προϋποθέσεις για τροποποίηση συμβάσεων. Κλειδί ο προσδιορισμός της διάρκειας της σύμβασης.
 • Σημασία διάκρισης μεταξύ ουσιώδους και μη ουσιώδους τροποποίησης.
 • Ρήτρες αναθεώρησης, συμπληρωματικά έργα/ υπηρεσίες/ αγαθά, απρόβλεπτες περιστάσεις, μη ουσιώδεις τροποποιήσεις.
 • Πρακτικά παραδείγματα – Παράδοση folier επιτρεπτών και ανεπίτρεπτων τροποποιήσεων στις οποίες προέβησαν αναθετούσες αρχές (δήμοι).
 • Αποφάσεις ελεγκτικού συνεδρίου, διοικητικών δικαστηρίων. ΔΕΕ.
 • Συνέπειες παραβίασης. Εκ νέου εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Ο ρόλος των απευθείας αναθέσεων.

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά κάθε αναθετούσα αρχή, όπως υπουργεία, δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, περιφέρειες και οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τις αρμόδιες επιτροπές διαγωνισμών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Στόχος του εν λόγω ειδικού σεμιναρίου είναι η καλύτερη ενημέρωση των αρχών επί των ανωτέρων ζητημάτων προκειμένου να μην ακυρώνονται αδίκως διαγωνισμοί και να μην υποχρεώνονται οι αρχές σε εκ νέου διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Χαδιού Ι. Βαΐα: Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Επιστημονικό στέλεχος Μο.Πα.Δι.Σ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23, 3ος όροφος


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής:

Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του ν.4412/2016 (Θεσσαλονίκη)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση