Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του ν.4412/2016: Διευκρινίσεις κατά παράβαση του ά. 102 σε υποψηφίους διαγωνιζομένους. Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις συμβάσεων αντί διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας»

Θεματικές Ενότητες:

1η ενότητα: Παροχή διευκρινίσεων κατ’ άρθρο 102

 • Υποχρέωση της αθετούσας αρχής ‘η διακριτική ευχέρεια να καλεί τους διαγωνιζόμενους για συμπλήρωση/ διευκρίνιση.
 • Τι αφορά η συμπλήρωση/διευκρίνιση. Χωρούν διευκρινίσεις και επί του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ;
 • Διαδικασία. Εγγραφή επικοινωνία. Προθεσμία υποβολής.
 • Περιπτώσεις παράνομων διευκρινίσεων, νόθευση ανταγωνισμού, παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Συνέπειες παράνομης παροχής διευκρινίσεων. Ενστάσεις.
 • Πρακτικά: Συγκεκριμένη νομολογία, πραγματικά περιστατικά και αποφάσεις ΑΕΠΠ.
 • Ανάλυση καταλόγου με ενδεικτικές περιπτώσεις.

2η ενότητα: Τροποποίηση συμβάσεων

 • Νομοθετικό καθεστώς. Τυπικές και ουσιαστικές. προϋποθέσεις για τροποποίηση συμβάσεων. Κλειδί ο προσδιορισμός της διάρκειας της σύμβασης.
 • Σημασία διάκρισης μεταξύ ουσιώδους και μη ουσιώδους τροποποίησης.
 • Ρήτρες αναθεώρησης, συμπληρωματικά έργα/ υπηρεσίες/ αγαθά, απρόβλεπτες περιστάσεις, μη ουσιώδεις τροποποιήσεις.
 • Πρακτικά παραδείγματα – Παράδοση folier επιτρεπτών και ανεπίτρεπτων τροποποιήσεων στις οποίες προέβησαν αναθετούσες αρχές (δήμοι).
 • Αποφάσεις ελεγκτικού συνεδρίου, διοικητικών δικαστηρίων. ΔΕΕ.
 • Συνέπειες παραβίασης. Εκ νέου εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Ο ρόλος των απευθείας αναθέσεων.

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά κάθε αναθετούσα αρχή, όπως υπουργεία, δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, περιφέρειες και οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τις αρμόδιες επιτροπές διαγωνισμών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Στόχος του εν λόγω ειδικού σεμιναρίου είναι η καλύτερη ενημέρωση των αρχών επί των ανωτέρων ζητημάτων προκειμένου να μην ακυρώνονται αδίκως διαγωνισμοί και να μην υποχρεώνονται οι αρχές σε εκ νέου διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Χαδιού Ι. Βαΐα: Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Επιστημονικό στέλεχος Μο.Πα.Δι.Σ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23, 3ος όροφος


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.