Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Διεθνείς Συνεργασίες Δήμων και Περιφερειών ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, 2021-2027»

Σκοπός σεμιναρίου:

Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας καλούνται να εξετάσουν το ζήτημα των διεθνών συνεργασιών τους ως ένα παράθυρο στον ευρωπαϊκό και διεθνή περίγυρο προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση και την ταυτότητά τους σε υπερεθνικό επίπεδο, να προωθήσουν εθνικά επωφελείς στόχους, να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών τους και να αποκτήσουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επομένως, σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τα αρμόδια στελέχη των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με την επιχειρησιακή και θεσμική διάσταση των διεθνών συνεργασιών, καθώς και να τους παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία και τις καλές πρακτικές από το διεθνή χώρο. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς μπορούν να ξεκινήσουν, να θεσμοποιήσουν, να υποστηρίξουν και πάνω απ’όλα να αξιοποιήσουν με βιώσιμο τρόπο τις εξεταζόμενες μορφές διεθνών συνεργασιών των ΟΤΑ για την εσωτερική αναδιοργάνωση των φορέων τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Θεματικές Ενότητες:

  • Ενότητα 1: Γενικές Αρχές Διεθνών Συνεργασιών

Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται το επιχειρησιακό και στρατηγικό πλαίσιο που οφείλει να διέπει τις συνεργασίες των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με φορείς της αλλοδαπής

  • Ενότητα 2: Αδελφοποιήσεις Πόλεων-Η Ελληνική Εμπειρία και Καλές Πρακτικές

Εδώ αναπτύσσεται η προβληματική των αδελφοποιήσεων πόλεων στη διαχρονική τους διάσταση, στο θεσμικό τους πλαίσιο και στην επιχειρησιακή του λογική μέσα από την ανάλυση των βημάτων που πρέπει να ακολουθεί ένας δήμος που επιθυμεί να συνάψει σχέσεις αδελφοποίησης με αλλοδαπό ΟΤΑ, καθώς και των καλών πρακτικών. Επίσης ειδική αναφορά θα υπάρξει στην ελληνική εμπειρία και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο, και ειδικότερα, του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες και άλλων ενωσιακών πόρων.

  • Ενότητα 3: Δικτύωση Πόλεων και Περιφερειών-Η Ελληνική Εμπειρία και Καλές Πρακτικές

Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν οι θεσμικές, κυρίως επιχειρησιακές, και χρηματοδοτικές διαστάσεις της δικτύωσης των δήμων και περιφερειών με οργανισμούς της αλλοδαπής. Καλές πρακτικές και η ελληνική εμπειρία πλαισιώνουν την ανωτέρω προβληματική.

  • Ενότητα 4: Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Η Ελληνική Εμπειρία και Καλές Πρακτικές

Η πρόσφατη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις αλλαγές που επέφερε ο Κανονισμός 1303/2013 στη σύσταση και λειτουργία των ΕΟΕΣ, καθώς και οι επιχειρησιακές και χρηματοδοτικές του προεκτάσεις αποτελούν το αντικείμενο αυτής της ενότητας.

Απευθύνεται σε:
Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις περιφέρειες, Συνδέσμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Προσκεκλημένος εισηγητής:
Καρβούνης Αντώνιος: Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών -Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020″

Χαιρετισμό στην ημερίδα θα απευθύνει ο Δρ. Χρηστάκης Μιχάλης: Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:  Η ημερομηνία διεξαγωγής αναμένεται να αλλάξει.

Τόπος υλοποίησης:

Δια ζώσης παρουσίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη  Αρχαίου Ελαιώνα, Αίθουσα 5, 1ος όροφος [Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250], Τ.Κ.12244 Αιγάλεω


  • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής: