Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Η Αναγκαιότητα Του Εσωτερικού Ελέγχου»

Σκοπός:

Η ύπαρξή του εσωτερικού ελέγχου είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων του. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης , της οικονομίας, της αποδοτικότητας  της αποτελεσματικότητας.

Στόχοι:

Οι Στόχοι του είναι μέσα από τους ελέγχους που διεξάγει να εξετάζει την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν.

 • Να επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν το ελεγχόμενο σύστημα.
 • Με οικονομικούς ελέγχους να πιστοποιεί την ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων.
 • Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της επίτευξη των στόχων που θέτει η διοίκηση, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών και συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
 • Να ελέγχει την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου(Internal Control) και των συστημάτων πληροφορικής.

Θεματικές ενότητες:

 • Τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος – Έννοιες & ορισμοί
 • H Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • Μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ο Σκοπός και η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο
 • Η άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Η έννοια και η σημασία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Η σχέση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ.
 • Στελέχωση της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ποια είναι τα επιθυμητά προσόντα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Οι αρμοδιότητες του Επικεφαλής της μονάδας και των Εσωτερικών Ελεγκτών.
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
 • Η σχέση των Εσωτερικών Ελεγκτών με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές.

Απευθύνεται σε:

Γενικούς Γραμματείς των Δήμων, στους Γενικούς Διευθυντές, στα στελέχη των Διοικητικών Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α  Α΄και Β΄ βαθμού, σε όλους τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου ή πρόκειται να τις στελεχώσουν.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Ναζίρη Αικατερίνη: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής:

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 & 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 


 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.
 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημείωση:

Με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου κρίνεται αναγκαία η εγκαθίδρυση και λειτουργία  Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ ενώ με την πολύ πιθανή παράταση αυτού μέχρι το τέλος του 2019 δίνεται κάποιος χρόνος ώστε να προβούν στις σχετικές ενέργειες.