Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, με θέμα:

«Σχεδιασμός, Υποβολή, Υλοποίηση και Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων μέσω Ευρωπαϊκών Πηγών Χρηματοδότησης»

Σκοπός σεμιναρίου:

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσης σε υποψήφιους δικαιούχους των διαφόρων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πηγών που υπάρχουν διαθέσιμες, με στόχο την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω άλλων πηγών. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν έχουν σκοπό να μεταφέρουν ένα βασικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, η επιτυχημένη υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης, καθώς και υλοποίηση και διαχείριση αυτής. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεκινήσει δίνοντας κάποιες θεωρητικές πληροφορίες για το πως λειτουργεί η ΕΕ και τι είναι τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει πραγματικά παραδείγματα από χρηματοδοτούμενα έργα ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στο θεωρητικό μέρος.

Θεματικές Ενότητες:

 • Αναγνώριση των αναγκών χρηματοδότησης του φορέα
  • Βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόσθεσμος σχεδιασμός (π.χ. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Τεχνικό Πρόγραμμα κ.α.)
 • Αναζήτηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Αναζήτηση προσκλήσεων στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ
  • Αναζήτηση πιθανών εταίρων για την υποβολή της πρότασης
 • Σχεδιασμός και υποβολή της χρηματοδοτούμενης πρότασης
  • Προγραμματικά έγγραφα (Programme Manual κ.α.)
 • Υλοποίηση και διαχείριση της χρηματοδοτούμενης πρότασης
  • Υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης
  • Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης
 • Βασικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης
  • Κανονισμός 1303/2013 κλπ
  • ΥΠΑΣΥΔ Εδαφικής Συνεργασίας 3004881/YΔ1244/6-4-2016
  • Υπουργική Απόφαση 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2018)
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών
  • Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)
  • LIFE 2014 – 2020
  • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ)
 • Επόμενη Προγραμματική Περίοδος (2021 – 2027).

 

Απευθύνεται σε:

Το αντικείμενο του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο ώστε να αφορά κυρίως Δήμους και Νομικά πρόσωπα αυτών. Είναι πιθανό να ενδιαφέρει και φορείς ή/και οργανισμούς που συνεργάζονται με αυτούς (π.χ. αναπτυξιακές εταιρείες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα κ.α.).

Προσκεκλημένος εισηγητής:

Δρ. Γεώργιος Παπαστέργιος: Στέλεχος του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Δια ζώσης παρουσίαση στη Καβάλα (Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου)


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.