Αγαπητοί/ές φίλοι/ες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Φορέων,

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, με θέμα:

«ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4555/2018»

Θεματικές Ενότητες:

 • Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006, N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
 • Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι αλλαγές του Ν. 4555/2018.
 • Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
 • Η πρακτική ερμηνεία της εξειδικευμένης πίστωσης με βάση τους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων.
 • Ποιος θεωρείται Π.Ο.Υ.;
 • Τα στάδια της έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 • Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας της προς ανάληψη δαπάνης.
 • Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α. Χρηματικά εντάλματα και εξόφληση αυτών.
 • Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα της/ου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η ευθύνη των υπαλλήλων και της/ου Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων της/ου (αστική, πειθαρχική και ποινική). Η έννοια της συνευθυνότητας.
 • Κωλύματα-Ασυμβίβαστα.
 • Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
 • Καταλογισμοί.
 • Λοιπά συναφή θέματα.

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Οικονομολόγος


Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Σημείωση: Η παρουσίαση του θέματος θα είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφωμένων.

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.