Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΤΑ» Σκοπός σεμιναρίου: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση του Καλλικράτη ανέλαβαν επιπλέον 197 αρμοδιότητες. Εντούτοις, η συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της συγκέντρωσης. Σε καιρούς ύφεσης τα συστήματα αναδιοργανώνονται. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αποτελεί αδιάλειπτο πολιτισμό και όχι Πίθο των Δαναΐδων. Αυτό αποσκοπεί: Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση: να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό Δημοκρατικό κράτος: διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξαρτησία Δημόσια διαχείριση: η παροχή υπηρεσιών, ο σεβασμός στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης & όχι η άσκηση δημόσιας εξουσίας Θεματικές Ενότητες: Εξορθολογισμός δαπανών: εύρεση άλλων πηγών εσόδων και μείωση συγκεκριμένων δαπανών Αναπτυξιακές προοπτικές: διερεύνηση άλλων πηγών εσόδων & διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.   Απευθύνεται σε: Αιρετούς, Μετακλητούς Υπαλλήλους (ανεξαρτήτου Δ/νσεων/Τμημάτων) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Εξαδακτύλου Βίκυ: BA Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, MSc Κλιματική Αλλαγή, MBA 6Σ Δημόσιας Διοίκησης,  Προετοιμασία δομών για εσωτερικό έλεγχο, αναπτυξιακά προγράμματα, ψηφιακή και διοικητική ανασυγκρότηση, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Δημοσιονομικός Έλεγχος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» Σκοπός σεμιναρίου: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, στοχεύει  στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων  από τα  στελέχη του δημοσίου τομέα ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το έργο  των οικονομικών τμημάτων των υπηρεσιών τους σε ότι αφορά την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση  και ανάλυση θεωρητικών και  πρακτικών θεμάτων  κατά την διενέργεια ενός δημοσιονομικού ελέγχου από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές που έχουν αρμοδιότητα. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα επιμορφωθούν οι συμμετέχοντες στις βασικές ενότητες που οι ελεγκτές επικεντρώνονται προκειμένου να τεκμηριώσουν την νόμιμη δράση του φορέα κατά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Θεματικές Ενότητες: Δεσμεύσεις πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της γενικής κυβέρνησης Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016) Διαδικασία διενέργειας δεσμεύσεων πιστώσεων π/υ φορέων γενικής κυβέρνησης ( Π.Δ. 80/2016) Ευθύνες – ακυρότητες – ασυμβίβαστα ((Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016, 2/77792/0026/26-09- 2016) Δημοσιονομικός έλεγχος : βασικές αρχές, έννοιες και ορισμοί […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες: Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Αναλυτική Παρουσίαση των νομοθετικών αλλαγών του Ν.4412/16» Σκοπός σεμιναρίου: Θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα  περιέχονται στα  άρθρα του νέου νόμου (περίπου  138) τα οποία τροποποιούν βασικές και σημαντικές διατάξεις του Ν. 4412/16 με στόχο την  απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και την μείωση της γραφειοκρατίας.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται κατ΄άρθρο για το υφιστάμενο μέχρι σήμερα πλαίσιο και τις αλλαγές του ώστε να έχουν πλήρη εικόνα  της νομοθεσίας των αναθέσεων. Θεματικές Ενότητες Παρουσίαση των άρθρων που απλοποιούν και διασαφηνίζουν Το ρυθμιστικό πλαίσιο του ρυθμιστικού  των δημοσίων συμβάσεων, Την μείωση της γραφειοκρατίας, Την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων                συμβάσεων, Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement), Την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών. Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ, Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Προμηθειών – Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων για την πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων» Πρόσφατες αλλαγές με τον νόμο 4700/2020 Σκοπός σεμιναρίου: Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες σε πληθώρα θεμάτων νομιμότητας στο πλαίσιο του ελέγχου από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης των ίδιων των φορέων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Θα παρουσιασθούν κυρίως τα λάθη νομιμότητας που οι φορείς επαναλαμβάνουν συχνά κατά την διενέργεια δαπανών και που ξεκινούν ακόμη από το στάδιο σχεδιασμού μιας δαπάνης. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στο επίπεδο του προγραμματισμού δαπανών και όχι μόνο τα στελέχη της εκκαθάρισης. Επιπρόσθετα θα γίνει σύντομη ενημέρωση σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον έλεγχο του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου εν’ γένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ισχύ του νόμου 4700/2020. Θεματικές Ενότητες: Απευθείας ανάθεση Συνοπτικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση Ανοικτή διαδικασία Σε κάθε ενότητα θα γίνει αναφορά στις εξής θεματολογίες: Νομικό πλαίσιο απευθείας ανάθεσης Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος Κρατήσεις, Φ.Π.Α. Πρόσφατη Νομολογία Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:  Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος: Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:  Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος: Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων   Απευθύνεται σε: Η Επιστημονική Ημερίδα απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες: Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων   Απευθύνεται σε: Η Επιστημονική Ημερίδα απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης: Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» «Στάδια & Διαχείριση Προετοιμασίας Δήμου για την Υποβολή Αιτημάτων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’» Δρ. Βασίλειος […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – My Data» Σκοπός σεμιναρίου: Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή Mydata. Θα δοθούν διευκρινήσεις που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων. Θεματικές Ενότητες: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Θεσμικό πλαίσιο Αναφορά στη σχετική νομοθεσία Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου Πεδίο εφαρμογής Υπόχρεοι λήψης ηλεκτρονικού τιμολογίου Ορισμοί – Επεξηγήσεις Αναλυτική Παρουσίαση του μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου Διαδικασία αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου 2. Mydata Θεσμικό πλαίσιο Αναφορά στη σχετική νομοθεσία Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου Πεδίο εφαρμογής Υπόχρεοι υπαγωγής στο Mydata Ορισμοί – Επεξηγήσεις Αναλυτική Παρουσίαση του Mydata Διαδικασία Mydata Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ, Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Νοσοκομεία, Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών, Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων, Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα της τιμολόγησης Προσκεκλημένος Εισηγητής: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Με την […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για Δήμους» Σκοπός σεμιναρίου: Οι καταρτιζόμενοι θα κατανοήσουν την αξία και τους τρόπους της οργανωμένης ψηφιακής καταγραφής της γεωγραφικής πληροφορίας, της χωρικής επεξεργασίας της και της παρουσίασης της για τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων τους και για τη λήψη αποφάσεων. Θα μάθουν πως αποκτούν και πως χρησιμοποιούν τα κυριότερα λογισμικά GIS. Θα μπορούν να περιγράψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους για εφαρμογές GIS και να συνομιλούν με ειδικούς ως προς τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εφαρμογές GIS. Θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική και πρακτική βάση για χρήση και εφαρμογή λύσεων GIS. Θεματικές Ενότητες: Α. Γνωριμία με τις έννοιες και δυνατότητες των GIS Ρόλος των GIS στο σημερινό παραγωγικό μοντέλο Βασικές έννοιες γεωχωρικών δεδομένων και συστημάτων (GIS) Διαθέσιμες λύσεις λογισμικών (εμπορικά λογισμικά και ελεύθερα) Επεξεργασίες γεωγραφικών δεδομένων Χαρτογραφική παρουσίαση Β. Ενδεικτικές εφαρμογές, χρήση και δυνατότητες GIS που θα παρουσιαστούν Ηλεκτροφωτισμός Άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τραπεζοκαθίσματα) Άδειες εκσκαφής και τεχνικά έργα Δημοτικό Κτηματολόγιο – Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι Πολεοδομικές ρυθμίσεις και άδειες Διαχείριση κρίσεων […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων Με Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής» Σκοπός σεμιναρίου: Με το άρθρο 21 του τελευταίου νομοσχεδίου της Κυβέρνησης, που ψηφίστηκε στη Βουλή και ισχύει πλέον ως νόμος 4618/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 89/10.6.2019), η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, είναι πλέον υποχρεωτική. Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η συμμόρφωση και η εξοικείωση των δημοσίων υπαλλήλων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Θεματικές Ενότητες: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Απευθύνεται σε: Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την διακίνηση εγγράφων. (Δήμοι, ΚΕΠ, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Νοσοκομεία κλπ.) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Μπάτου Στέλλα –  Msc, Μηχανικός Πληροφορικής, Δήμος Θεσσαλονίκης Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.