Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027: Παρουσίαση των νέων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους»   Θεματικές Ενότητες: Ενότητα 1: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027-Στρατηγικοί και Θεματικοί Στόχοι Ενότητα 2: Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon Europe Erasmus+ Justice, Rights & Values Creative Europe Programme for Environment & Climate Action (LIFE) Single Market Programme Connecting Europe Facility Digital Europe Programme Ενότητα 3: Σχεδιασμός Έργου και Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται τα βήματα για το σχεδιασμό των έργων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στο ρόλο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του φορέα, και βασικών σχεδιαστικών εργαλείων (WBS, RBS, OBS, RBS κτλ.) και στην αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ενότητα 4: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Αίτησης Η συμπλήρωση ενός τεχνικού δελτίου αίτησης για τη συμμετοχή ενός φορέα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προϋποθέτει τη γνώση των βασικών εγγράφων των προγραμμάτων, ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές και οικονομικές Πληροφορίες του αιτούντα, και το ζήτημα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Ενότητα 5: Πιλοτική Άσκηση   Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:  «Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών» Θεματικές Ενότητες: 1η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα κατασταλτικού ελέγχου 2η Ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εν’ γένει όσους φορείς ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προσκεκλημένοι εισηγητές: Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων, Εκπαιδεύτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00 Παρακολούθηση: Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, Δωδεκανήσου 23 Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Αίτηση

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Η Αναγκαιότητα Του Εσωτερικού Ελέγχου» Σκοπός: Η ύπαρξή του εσωτερικού ελέγχου είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων του. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης , της οικονομίας, της αποδοτικότητας  της αποτελεσματικότητας. Στόχοι: Οι Στόχοι του είναι μέσα από τους ελέγχους που διεξάγει να εξετάζει την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν. Να επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν το ελεγχόμενο σύστημα. Με οικονομικούς ελέγχους να πιστοποιεί την ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων. Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της επίτευξη των στόχων που θέτει η διοίκηση, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών και συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς. Να ελέγχει την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου(Internal Control) και των συστημάτων πληροφορικής. Θεματικές ενότητες: Τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος – Έννοιες & ορισμοί H Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ο […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027: Παρουσίαση των νέων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους»   Θεματικές Ενότητες: Ενότητα 1: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027-Στρατηγικοί και Θεματικοί Στόχοι Ενότητα 2: Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon Europe Erasmus+ Justice, Rights & Values Creative Europe Programme for Environment & Climate Action (LIFE) Single Market Programme Connecting Europe Facility Digital Europe Programme Ενότητα 3: Σχεδιασμός Έργου και Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται τα βήματα για το σχεδιασμό των έργων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στο ρόλο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του φορέα, και βασικών σχεδιαστικών εργαλείων (WBS, RBS, OBS, RBS κτλ.) και στην αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ενότητα 4: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Αίτησης Η συμπλήρωση ενός τεχνικού δελτίου αίτησης για τη συμμετοχή ενός φορέα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προϋποθέτει τη γνώση των βασικών εγγράφων των προγραμμάτων, ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές και οικονομικές Πληροφορίες του αιτούντα, και το ζήτημα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Ενότητα 5: Πιλοτική Άσκηση   Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Οικονομική Διαχείριση – Δημόσιες Συμβάσεις Περιπτωσιολογία Δαπανών» Παρουσίαση των σχετικών με τους Ο.Τ.Α. διατάξεων περί Οικονομικής Διαχείρισης, σταχυολόγηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 και περιπτωσιολογία δαπανών υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεματικές Ενότητες: Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προσκεκλημένοι εισηγητές: Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Οικονομολόγος Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00 Παρακολούθηση: Αντωνοπούλου 127, Βόλος, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης Σημείωση: Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης). Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων Με Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής» Σκοπός σεμιναρίου: H Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα βάσει του Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24), δυνάμει του οποίου, η ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής, δεν μπορεί να υπερβεί την 30η Ιουνίου 2019. Θεματικές Ενότητες: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Απευθύνεται σε: Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την διακίνηση εγγράφων. (Δήμοι, ΚΕΠ, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Νοσοκομεία κλπ.) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Μπάτου Στέλλα –  Msc, Μηχανικός Πληροφορικής, Δήμος Θεσσαλονίκης Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δια ζώσης παρουσίαση στη Καβάλα (Η ακριβής διεύθυνση της αίθουσας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες) Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Οικονομική Διαχείριση – Δημόσιες Συμβάσεις Περιπτωσιολογία Δαπανών» Παρουσίαση των σχετικών με τους Ο.Τ.Α. διατάξεων περί Οικονομικής Διαχείρισης, σταχυολόγηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 και περιπτωσιολογία δαπανών υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεματικές Ενότητες: Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προσκεκλημένοι εισηγητές: Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Οικονομολόγος Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00 Παρακολούθηση: Δια ζώσης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τέως Λουδοβίκου), Πειραιάς Σημείωση: Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης). Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 (επικαιροποίηση 2019)» Σκοπός του σεμιναρίου: Η κατανόηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη Εκτέλεση – Επίβλεψη συμβάσεων Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016 και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτού. Απευθύνεται σε: Μέλη της Διοίκησης και εργαζόμενοι που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων όλων των φορέων του Δημοσίου(Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και λοιπές Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς).   Θεματικές ενότητες σεμιναρίου: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τρόπος & Τόπος παρακολούθησης: Δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Οικονομική Διαχείριση – Δημόσιες Συμβάσεις Περιπτωσιολογία Δαπανών» Παρουσίαση των σχετικών με τους Ο.Τ.Α. διατάξεων περί Οικονομικής Διαχείρισης, σταχυολόγηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 και περιπτωσιολογία δαπανών υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θεματικές Ενότητες: Απευθύνεται σε: Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προσκεκλημένοι εισηγητές: Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Οικονομολόγος Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, 9:00-15:00 Παρακολούθηση: Δια ζώσης παρουσίαση στα Ιωάννινα (Η ακριβής διεύθυνση της αίθουσας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες) Σημείωση: Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης). Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται […]

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Ένωση των Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου διοργανώνει μία σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων, εννιά (9) στον αριθμό,  διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, με θέμα:  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» Σκοπός σεμιναρίου: H υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με την χρήση ψηφιακής υπογραφής όπως θεσπίσθηκε στο δημόσιο τομέα με το Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24). Απευθύνεται στα: Γραφεία ΤΠΕ Γραφεία Γραμματείας Τμήματα ΚΕΠ Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων Όλα τα Τμήματα, Γραφεία που παράγουν και διακινούν έγγραφα.  Προσκεκλημένος εισηγητής: Παπανικολάου Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Πληροφορικής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότηση Τόπος και ώρα διεξαγωγής: Δια ζώσης στην αίθουσα ΔΟΑΠΠΕΧ, Δήμου Χαλκιδέων. Αβάντων 50, Χαλκίδα, 18 Απριλίου 2019, 9:00-15:00 Εκπαιδευτικά Θέματα Οφέλη εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές και Helpdesk. Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου (N. 4440/2016) για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση – διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την διασύνδεση με το κεντρικό ΣΗΔΕ. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Φορέα για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του […]

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Ένωση των Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου διοργανώνει μία σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων, εννιά (9) στον αριθμό,  διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, με θέμα:  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» Σκοπός σεμιναρίου: H υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με την χρήση ψηφιακής υπογραφής όπως θεσπίσθηκε στο δημόσιο τομέα με το Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24). Απευθύνεται στα: Γραφεία ΤΠΕ Γραφεία Γραμματείας Τμήματα ΚΕΠ Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων Όλα τα Τμήματα, Γραφεία που παράγουν και διακινούν έγγραφα.  Προσκεκλημένος εισηγητής: Παπανικολάου Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Πληροφορικής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότηση Τόπος και ώρα διεξαγωγής: Δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Κτίριο Μελά, Λίμνη (Ευβοίας), 17 Απριλίου 2019, 9:00-15:00 Εκπαιδευτικά Θέματα Οφέλη εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές και Helpdesk. Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου (N. 4440/2016) για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση – διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την διασύνδεση με το κεντρικό ΣΗΔΕ. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Φορέα για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων. Ο Εσωτερικός […]

Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Ένωση των Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου διοργανώνει μία σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων, εννιά (9) στον αριθμό,  διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, με θέμα:  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» Σκοπός σεμιναρίου: H υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με την χρήση ψηφιακής υπογραφής όπως θεσπίσθηκε στο δημόσιο τομέα με το Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24). Απευθύνεται στα: Γραφεία ΤΠΕ Γραφεία Γραμματείας Τμήματα ΚΕΠ Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων Όλα τα Τμήματα, Γραφεία που παράγουν και διακινούν έγγραφα.  Προσκεκλημένος εισηγητής: Παπανικολάου Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Πληροφορικής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότηση Τόπος και ώρα διεξαγωγής: Δια ζώσης Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κριεζών, Πρώην Δημαρχείο Δήμου Δυστίων, Κριεζά, 16 Απριλίου 2019, 9:00-15:00 Εκπαιδευτικά Θέματα Οφέλη εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές και Helpdesk. Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου (N. 4440/2016) για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση – διακίνηση εγγράφων. Προετοιμασία του φορέα για την διασύνδεση με το κεντρικό ΣΗΔΕ. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Φορέα για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός […]